VC

   VC

Shree Harshad P. Shah,
I/C Vice Chancellor,
Children’s University, Gandhinagar,
Gandhinagar.